Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2343 z 12. decembra 2017, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje lov hlbokomorských žralokov vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny X$