Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9562 – Alight Solutions/NGA Human Resources) (Text s významom pre EHP)2019/C 414/01