Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1559 av den 26 oktober 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel (Text av betydelse för EES)