Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1559 z 26. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín (Text s významom pre EHP)