Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1559 (2020. gada 26. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470, ar ko izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (Dokuments attiecas uz EEZ)