Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1559, 26. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470, millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (EMPs kohaldatav tekst)