Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове — допълнение 2020/5 (текст от значение за ЕИП)