Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на единен пазар, благоприятстващ предприемачеството и иновациите – насърчаване на нови модели на икономическа дейност за справяне със социалните предизвикателства и преходите“(становище по собствена инициатива)