Věc F-125/12: Žaloba podaná dne 3. listopadu 2012 — ZZ v. OHIM