ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) Výbor pre právne veci Spravodajca: Franco Roberti