Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4172 — Barclays/Tuya) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP.