Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 1: Evropský parlament - Článek 224 (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)