Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 223, 13 Αύγουστος 1988