Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1011 zo 17. júla 2018, ktorým sa povoľuje rozšírenie množstva použitia húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Text s významom pre EHP)