Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))