Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (13284/1/2013 — C7-0408/2013 — 2011/0153(COD))