Υπόθεση C-396/19 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2020 — Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά Estate of Espírito Santo Financial Group SA, υπό εκκαθάριση [Αίτηση αναιρέσεως – Απόφαση 2004/258/ΕΚ – Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α' – Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) – Άρθρο 10, παράγραφος 4 – Πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΚΤ – Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου – Εμπιστευτικότητα των συνεδριάσεων και των εργασιών των οργάνων της ΕΚΤ – Αποτέλεσμα των εργασιών – Μερική άρνηση παροχής πρόσβασης – Περίπτωση κατά την οποία θίγεται η προστασία του δημοσίου συμφέροντος – Υποχρέωση αιτιολόγησης]