Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7708 — ALSO / PCF) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)