Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1589, 22. juuli 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/956 I lisa seoses uusi raskeveokeid käsitlevate andmetega, mida liikmesriigid ja tootjad peavad seirama ja esitama (EMPs kohaldatav tekst)