96/726/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproduktieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst)