Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2070 z 20. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa