Регламент (EС) 2018/2070 на Съвета от 20 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти