Τροποποίηση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) — ΕΟΕΣ Helicas