Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9580 — Permira/Smith & Wiliamson) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2019/C 386/10