Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9754 — KII/Infor) (Text s významom pre EHP) 2020/C 96/05