Mål T-111/19: Tribunalens dom av den 3 februari 2021 – Boshab mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits mot bakgrund av situationen i Demokratiska republiken Kongo – Frysning av tillgångar – Beslut att låta sökanden kvarstå i förteckningarna över de personer som omfattas av åtgärderna – Motiveringsskyldighet – Rätt att yttra sig – Bevis för att det finns skäl för att uppta och låta sökanden kvarstå i förteckningarna – Uppenbart oriktig bedömning – Faktiska och rättsliga omständigheter som var för handen när de restriktiva åtgärderna beslutades fortbestår – Rätt till respekt för privat- och familjelivet – Rätt till egendom – Oskuldspresumtion – Proportionalitet – Invändning om rättsstridighet)