Zaak T-110/19: Arrest van het Gerecht van 3 februari 2021 — Boshab / Raad (“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen met het oog op de situatie in de Democratische Republiek Congo – Bevriezing van tegoeden – Handhaving van verzoekers naam op de lijst van betrokken personen – Motiveringsplicht – Recht om te worden gehoord – Bewijs van de gegrondheid van de plaatsing en de handhaving op de lijsten – Kennelijke beoordelingsfout – Voortbestaan van de feitelijke en juridische omstandigheden die tot de vaststelling van de beperkende maatregelen hebben geleid – Het recht op eerbiediging van het privéleven, het familie- en gezinsleven – Eigendomsrecht – Vermoeden van onschuld – Evenredigheid – Exceptie van onwettigheid”)