Υπόθεση C-516/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgerichts Berlin (Γερμανία) στις 9 Ιουλίου 2019 — NMI Technologietransfer GmbH κατά EuroNorm GmbH