P8_TA(2016)0369 Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. listopada 2016. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)) P8_TC1-COD(2014)0005 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. listopada 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje