Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/496 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného vývozného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva