Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/496 (2019. gada 25. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti