Vec C-371/19: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. novembra 2020 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 170 a článok 171 ods. 1 – Vrátenie DPH zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte, v ktorom nakupujú tovar a služby alebo do ktorého dovážajú tovar podliehajúci DPH, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte – Smernica 2008/9/ES – Podrobné pravidlá pre vrátenie DPH – Články 9 a 10 – Článok 15 ods. 1 – Článok 20 – Neexistencia kópie faktúry alebo dovozného dokladu – Systematické zamietanie neúplných žiadostí o vrátenie dane – Odmietnutie požiadať zdaniteľnú osobu, aby doplnila svoju žiadosť po uplynutí lehoty stanovenej na podanie žiadosti – Zásada daňovej neutrality – Zásada proporcionality – Prípustnosť)