Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/447 zo 14. marca 2017 o povolení prípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice, odstavené prasiatka, ošípané na výkrm, teľatá na chov a morky vo výkrme a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 600/2005 (držiteľ povolenia Chr. Hansen A/S) (Text s významom pre EHP )$