Απόφαση αριθ. 1/ΕΚ/2020 της 10ης Δεκεμβρίου 2020 της μεικτής επιτροπής που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ιαπωνίας σχετικά με την καταχώριση φορέα διαπίστωσης της συμμόρφωσης στο τομεακό παράρτημα για τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και τον ραδιοεξοπλισμό [2021/43]