Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač (88/378/EGS) Besedilo velja za EGP (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)