Věc F-32/10: Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Wilk v. Komise