Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Ökade internationella medel för klimatfrågan : ett europeiskt utkast till Köpenhamnsförhandlingarna {SEK(2009) 1172}