Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu : evropský návrh pro kodaňskou dohodu {SEK(2009) 1172}