Věc T-88/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. července 2018 – Španělsko v. Komise „EZFRV – Poslední rozpočtový rok provádění programů v programovém období pro roky 2007-2013 – Účetní závěrky platebních agentur členských států – Rozhodnutí, kterým se určitá částka v rámci programu pro rozvoj venkova autonomní oblasti Extremadura prohlašuje za částku jednorázovou – Metoda výpočtu – Článek 69 odst. 5b nařízení (ES) č. 1698/2005 – Legitimní očekávání“