Vec C-145/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  19. júla 2012 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/82/ES — Veterinárne liečivá — Decentralizovaný postup zameraný na získanie povolenia na uvádzanie veterinárnych liečivých prípravkov na trh viacerých členských štátov — Generické liečivé prípravky podobné už povoleným referenčným prípravkom — Odmietnutie povolenia členským štátom — Zloženie a aplikačná podoba liečivého prípravku)