Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) (Text s významom pre EHP)2019/C 352/07