SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1382/2013