KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam, par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, ar ko izveido programmu “Tiesiskums” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1382/2013, pieņemšanu