Rådets beslut (EU) 2019/668 av den 15 april 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det nionde mötet i partskonferensen vad gäller förteckningen över vissa kemikalier i bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel