Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/668 z 15. apríla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na deviatom zasadnutí konferencie zmluvných strán pokiaľ ide o zaradenie určitých chemikálií do zoznamu v prílohe III k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode