Besluit (EU) 2019/668 van de Raad van 15 april 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt op de negende vergadering van de Conferentie van de partijen wat betreft de opneming van bepaalde chemische stoffen in bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel