Решение (ЕС) 2019/668 на Съвета от 15 април 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на деветото заседание на Конференцията на страните във връзка с включването на някои химични вещества в приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди