ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem monitorování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) Hospodářský a měnový výbor Zpravodajka: Inese Vaidere