Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/604 z 30. apríla 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 2914] (Text s významom pre EHP)