Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/488 z 22. marca 2021, ktorým sa menia vykonávacie rozhodnutia (EÚ) 2020/174 a (EÚ) 2020/1167, pokiaľ ide o používanie schválených inovačných technológií v určitých osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách schopných jazdy na skvapalnený ropný plyn, stlačený zemný plyn a palivo E85 (Text s významom pre EHP)